Метою Програми посилення конкурентоспроможності МСП м. Миргорода є підвищення ефективності функціонування малого і середнього бізнесу шляхом удосконалення умов ведення підприємницької діяльності та спрощення використання інструментів розвитку бізнесу, доступ до яких для МСП є ускладненим. Програмою сформовано реалістичний, комплексний план дій для покращення конкурентоспроможності МСП міста.

Ця програма є результатом співпраці і порозуміння представників малого та середнього підприємництва міста, громадського активу, міської ради, проекту ПРОМІС. Розробники цієї програми прагнули на підставі вдалої європейської практики, а також з урахуванням національних, обласних, міських пріоритетів економічного розвитку напрацювати дієві, реалістичні заходи з розвитку конкурентоспроможності МСП м. Полтава.

Ця програма є результатом конструктивної комунікації і роботи міської влади м. Бердянськ, представників малого та середнього бізнесу, громадського сектору та фахівців проекту ПРОМІС. З метою формування дієвої програми було опрацьовано та використано успішний зарубіжний досвід розвитку МСП, насамперед шляхом застосування та адаптації принципів Акту про малий бізнес для Європи. Також при розробці програми було враховано національні та регіональні пріоритети, визначені Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2021 року, Стратегією розвитку Запорізької області на період до 2021 року, Стратегією розвитку м. Бердянськ на період до 2027 року.

Ця Програма є результатом співпраці міської влади, представників МСП, фахівців проекту ПРОМІС, в ній представлено спільне бачення шляхів розвитку і посилення конкурентоздатності місцевого малого та середнього бізнесу. При розробці Програми було використано кращі практики розвитку МСП, структурування проблем і завдань здійснено шляхом адаптації принципів Акту про малий бізнес для Європи.

Головною метою Програми є забезпечення умов для посилення конкурентоспроможності місцевих МСП шляхом реалізації Плану заходів, що включає перелік конкретних проектів для покращення бізнес-клімату, розвитку бізнес-інфраструктури та послуг, доступу до фінансових ресурсів, посилення співпраці органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, бізнес-об’єднань щодо спільного вироблення та реалізації політики розвитку підприємництва, а також покращення навичок та вмінь власників та персоналу МСП

Метою цієї Програми є вироблення місцевої політики та напрацювання ефективних рішень для розвитку експортної діяльності в м. Горішні Плавні, яка ґрунтується на наявних в місті ресурсах та умовах господарювання, враховує стратегічні напрями розвитку міста, регіональні та національні пріоритети розвитку МСП, а також європейські та світові ринкові тенденції

Програма містить 5 розділів та 1 додаток. У першому розділі розглянуто перспективи розвитку експорту суб’єктами МСП. У другому розділі проаналізовано стан розвитку експорту в місті, визначено послуги міської ради та інших зацікавлених сторін щодо підтримки експорту. Третій розділ охоплює стратегічні напрями розвитку експортної діяльності МСП. Четвертий розділ містить конкретні проекти щодо нарощування експорту місцевого МСП. У п’ятому розділі розкрито питання координації виконання та моніторингу Програми

Програма ґрунтується на використанні наявних в місті умов та ресурсів, враховує положення Стратегії розвитку міста Ладижин до 2021 року(проект), регіональні пріоритети, що викладені у Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, національні пріоритети розвитку МСП. Програму розроблено на основі дотримання принципів Акту з питань малого бізнесу для Європи (АМБ), з урахуванням перспективних європейських галузевих трендів. Враховано також важливість формування підприємливості як ціннісної орієнтації людини, залучення всіх зацікавлених членів суспільства до підприємництва, необхідність підтримки соціальних підприємців, забезпечення потреб та рівного доступу суб’єктів господарювання м. Ладижин до місцевих ресурсів, інфраструктури і послуг з розвитку бізнесу, особливо таких груп мешканців як жінки, молодь, внутрішньо переміщені особи

Основною метою Програми є сприяння  інклюзивному розвитку МСП,  як найбільш прийнятному у середньостроковій перспективі для забезпечення конкурентоспроможності економіки і належного добробуту усіх громадян в умовах безпосередньої близькості Запорізької області до зони конфлікту на сході України. Основні завдання: – покращити бізнес-клімат в місті: вдосконалити регуляторну політику, зменшити адміністративне навантаження на бізнес; – сформувати сучасну систему підтримки та стимулювання МСП, удосконалити інфраструктуру для розвитку МСП з урахуванням специфічних потреб різних категорій підприємців включаючи жінок, молодь, внутрішньо переміщених осіб та соціальних підприємців; – полегшити доступ МСП до фінансування; – визначити та підтримувати перспективні галузі та сфери діяльності МСП в Запоріжжі з урахуванням специфіки міста;  – сприяти позитивному ставленню до підприємництва та підприємливості як рушійної сили регіонального розвитку; – налагодити дієву систему комунікацій між владою та МСП для оперативного виявлення та усунення проблем і перешкод, які гальмують розвиток бізнесу

Метою цієї Програми є вироблення місцевої політики та напрацювання ефективних рішень для розвитку експортної діяльності в м. Жмеринці, що ґрунтується на наявних в місті ресурсах та умовах господарювання, враховує стратегічні напрями розвитку міста, регіональні та національні пріоритети розвитку МСП, а також європейські та світові ринкові тенденції.
Програма розроблена відповідно до Стратегічного плану розвитку м. Жмеринка на період до 2020 року, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року , проекту Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року та з урахуванням принципів європейського Акту про малий бізнес, пріоритетів Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».