Стратегія розвитку Жмеринки переслідує три основних цілі: покращення умов життя мешканців, поліпшення бізнес- й інвестиційного клімату та підвищення туристичної привабливості міста. Для досягнення поставлених задач Стратегія спирається на сильні сторони, галузі та конкурентні переваги, що й лягли в основу документа.

Розробка та реалізація Стратегії здійснена на основі системи взаємопов’язаних документів, зокрема і стандартів ЄС в сфері планування розвитку територіальних громад. Її мета – вирішити спільні проблеми і реалізувати завдання з ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства.

Стратегія курорту «Хмільник»– це перший крок в реалізації нових підходів до розвитку краю, що базуються на його сильних сторонах і можливостях, на спільному баченні комплексного розвитку курорту державного значення з урахуванням соціально-економічних інтересів населення, ефективного використання природного та історико-культурного потенціалу та забезпечення при цьому екологічної безпеки. Результатом реалізації стратегії розвитку курорту «Хмільник» стане збалансований розвиток усієї громади міста.

Стратегія розвитку туризму – це стратегія, метою якої є залучення нових інвестицій у даний сектор та підвищення якості послуг, що надаються як туристам, так і місцевим мешканцям. Територіальні громади, котрі добились успіху в реалізації подібних стратегій, націлених на розширення кола клієнтів або приваблення туристів на більший термін перебування, як правило, визначають низку ключових компонентів своїх планів щодо як залучення інвестицій, так і загальної комфортності й безпеки перебування на даній території, використовуючи при цьому силу громади, оптимізацію ресурсів громади, розвиток зв’язків між елементами системи, формування кластерів гостинності та використання відповідного синергетичного ефекту, постійних інновацій та підвищення продуктивності, інвестування в людський капітал та збереження й відтворення природного навколишнього середовища.

Генеральна мета Стратегії – перетворення міста Ладижина на конкурентоспроможне місто, підвищення рівня добробуту, покращення середовища життя та праці, умов для всебічного розвитку мешканців міста. Ця мета досягається через систему цілей та завдань Стратегії, що у свою чергу ґрунтується на вибраних пріоритетах соціального партнерства. Основними розділами документу є аналітична та змістова частини: перша містить аналіз найгостріших проблем міста, ідентифікованих на основі опитування мешканців та місцевих експертів; друга містить загальну характеристику вибраних пріоритетних сфер, зокрема, оцінку сильних та слабких сторін у кожній сфері, обґрунтування стратегічних рішень та опис цілей і завдань

Мета Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громад, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу

Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток спрямований на виробництво найбільшої кількості благ і створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у динамічному й більш стабільному розвитку у порівнянні з іншими регіонами, у розвитку місцевих фірм, що перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходах) та джерелом якої є місцеві умови для ведення бізнесу – сприятливе бізнес-середовище

Мета Стратегії розвитку міста Горішні Плавні полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу

Мета розробки Стратегії полягає у визначенні напрямів і цілей розвитку, які сприятимуть економічному зростанню, підвищенню конкурентоспроможності міста та, у кінцевому результаті, покращенню якості життя мешканців. На основі визначених пріоритетних сфер розвитку міста сформовано План реалізації Стратегії, який включає найважливіші місцеві проекти та визначає зміст, терміни, та характер муніципальних трансформацій

Стратегічний план розвитку міста Енергодара до 2027 року є важливим документом, який відображає бачення майбутнього розвитку міста мешканцями, ставить цілі, закладає принципи їх досягнення та пропонує підхід до організації й управління процесом впровадження. Стратегічний план позиціонуватиметься як плановий документ найвищого рівня в місті і є основою до планування бюджету та розвитку міста загалом, а його реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів. Зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із міського, обласного, державного бюджетів, коштів донорів та приватних інвестицій, дасть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у Стратегічному плані