Програма ґрунтується на використанні наявних в місті умов та ресурсів, враховує положення Стратегії розвитку міста Ладижин до 2021 року(проект), регіональні пріоритети, що викладені у Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, національні пріоритети розвитку МСП. Програму розроблено на основі дотримання принципів Акту з питань малого бізнесу для Європи (АМБ), з урахуванням перспективних європейських галузевих трендів. Враховано також важливість формування підприємливості як ціннісної орієнтації людини, залучення всіх зацікавлених членів суспільства до підприємництва, необхідність підтримки соціальних підприємців, забезпечення потреб та рівного доступу суб’єктів господарювання м. Ладижин до місцевих ресурсів, інфраструктури і послуг з розвитку бізнесу, особливо таких груп мешканців як жінки, молодь, внутрішньо переміщені особи

Основною метою Програми є сприяння  інклюзивному розвитку МСП,  як найбільш прийнятному у середньостроковій перспективі для забезпечення конкурентоспроможності економіки і належного добробуту усіх громадян в умовах безпосередньої близькості Запорізької області до зони конфлікту на сході України. Основні завдання: – покращити бізнес-клімат в місті: вдосконалити регуляторну політику, зменшити адміністративне навантаження на бізнес; – сформувати сучасну систему підтримки та стимулювання МСП, удосконалити інфраструктуру для розвитку МСП з урахуванням специфічних потреб різних категорій підприємців включаючи жінок, молодь, внутрішньо переміщених осіб та соціальних підприємців; – полегшити доступ МСП до фінансування; – визначити та підтримувати перспективні галузі та сфери діяльності МСП в Запоріжжі з урахуванням специфіки міста;  – сприяти позитивному ставленню до підприємництва та підприємливості як рушійної сили регіонального розвитку; – налагодити дієву систему комунікацій між владою та МСП для оперативного виявлення та усунення проблем і перешкод, які гальмують розвиток бізнесу

Метою цієї Програми є вироблення місцевої політики та напрацювання ефективних рішень для розвитку експортної діяльності в м. Жмеринці, що ґрунтується на наявних в місті ресурсах та умовах господарювання, враховує стратегічні напрями розвитку міста, регіональні та національні пріоритети розвитку МСП, а також європейські та світові ринкові тенденції.
Програма розроблена відповідно до Стратегічного плану розвитку м. Жмеринка на період до 2020 року, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року , проекту Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року та з урахуванням принципів європейського Акту про малий бізнес, пріоритетів Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

Метою даної програми є напрацювання ефективних рішень для розвитку експорту у      м. Мелітополі на підставі аналізу поточного стану місцевого експортного клімату з урахуванням сучасних тенденцій стимулювання експортного потенціалу.  Програма містить 5 розділів та 2 додатки. У першому розділі розглянуто перспективи розвитку експорту суб’єктами МСП. У другому розділі проаналізовано статистичні дані по місцевому експорту, визначено сервіси муніципальної влади та інших організацій з підтримки експорту. Третій розділ охоплює стратегічні напрями розвитку експортної діяльності МСП. У четвертому розділі зосереджено конкретні заходи з активізації експортного потенціалу МСП. У п’ятому розділі розкрито організаційні питання виконання програми, у тому числі щодо взаємодії виконавців, оцінки виконання

Основною метою Програми є забезпечення ефективної політики у сфері розвитку МСП та покращення бізнес-середовища для малих, середніх підприємств в м. Коломиї та фізичних осіб підприємців та сприяння  інклюзивному розвитку МСП для забезпечення конкуретоспроможності економіки і належного добробуту усіх громадян в умовах економічної нестабільності. Реалізація Програми  сприятиме ефективної реалізації регуляторної політики, розвитку інфраструктури підтримки МСП; покращанню доступу МСП до фінансування; розвитку підприємливості в місті; покращенню зайнятості населення, підвищенню конкуренто-спроможності МСП; урізноманітненню видів економічної діяльності на території міста; максимальному використанню особливостей місцевих умов та ресурсів

Програма підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва в м. Енергодарі на 2018-2022 роки являє собою структурований план дій, призначених для досягнення визначених цілей, з кількісно вимірюваними індикаторами стану виконання поставлених завдань та містить реалістичні вказівки щодо дієвого розподілу муніципальних ресурсів: людських, фізичних та фінансових. Програма направлена на об’єднання всіх сфер та напрямків діяльності місцевої влади відповідно до власних та наданих повноважень, а
також на врахування інтересів всіх зацікавлених сторін

При напрацюванні програми розробники спиралися на кращий досвід розвитку МСП, насамперед, реалізований в ЄС Акт про малий бізнес. Також були враховані національні, обласні, міські пріоритети економічного розвитку, у т.ч. напрацювання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, Стратегії розвитку Вінницької області на період до 2020 року. В рамках програми розроблено план заходів та узгоджено з представниками малого та середнього підприємництва міста, громадського активу, міської ради. Розробники переконані, що запорукою досягнення мети програми є виконання реалістичного плану заходів, що є чітко окресленими за змістом, виконавцями, строками.