Метою даної програми є напрацювання ефективних рішень для розвитку експорту у      м. Мелітополі на підставі аналізу поточного стану місцевого експортного клімату з урахуванням сучасних тенденцій стимулювання експортного потенціалу.  Програма містить 5 розділів та 2 додатки. У першому розділі розглянуто перспективи розвитку експорту суб’єктами МСП. У другому розділі проаналізовано статистичні дані по місцевому експорту, визначено сервіси муніципальної влади та інших організацій з підтримки експорту. Третій розділ охоплює стратегічні напрями розвитку експортної діяльності МСП. У четвертому розділі зосереджено конкретні заходи з активізації експортного потенціалу МСП. У п’ятому розділі розкрито організаційні питання виконання програми, у тому числі щодо взаємодії виконавців, оцінки виконання

Основною метою Програми є забезпечення ефективної політики у сфері розвитку МСП та покращення бізнес-середовища для малих, середніх підприємств в м. Коломиї та фізичних осіб підприємців та сприяння  інклюзивному розвитку МСП для забезпечення конкуретоспроможності економіки і належного добробуту усіх громадян в умовах економічної нестабільності. Реалізація Програми  сприятиме ефективної реалізації регуляторної політики, розвитку інфраструктури підтримки МСП; покращанню доступу МСП до фінансування; розвитку підприємливості в місті; покращенню зайнятості населення, підвищенню конкуренто-спроможності МСП; урізноманітненню видів економічної діяльності на території міста; максимальному використанню особливостей місцевих умов та ресурсів

Програма підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва в м. Енергодарі на 2018-2022 роки являє собою структурований план дій, призначених для досягнення визначених цілей, з кількісно вимірюваними індикаторами стану виконання поставлених завдань та містить реалістичні вказівки щодо дієвого розподілу муніципальних ресурсів: людських, фізичних та фінансових. Програма направлена на об’єднання всіх сфер та напрямків діяльності місцевої влади відповідно до власних та наданих повноважень, а
також на врахування інтересів всіх зацікавлених сторін

При напрацюванні програми розробники спиралися на кращий досвід розвитку МСП, насамперед, реалізований в ЄС Акт про малий бізнес. Також були враховані національні, обласні, міські пріоритети економічного розвитку, у т.ч. напрацювання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, Стратегії розвитку Вінницької області на період до 2020 року. В рамках програми розроблено план заходів та узгоджено з представниками малого та середнього підприємництва міста, громадського активу, міської ради. Розробники переконані, що запорукою досягнення мети програми є виконання реалістичного плану заходів, що є чітко окресленими за змістом, виконавцями, строками.